Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU
Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH W KUJAWSKO-POMORSKIM FUNDUSZU POŻYCZKOWYM SP. Z O.O.

Zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L. 119), uprzejmie informujemy, iż:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. w Toruniu
ul. Sienkiewicza 38, 87-100 Toruń
NIP: 956-21-38-642, Regon: 871723445
KRS:00002325897, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy;

 • Spółka nie działa przez przedstawiciela administratora danych osobowych;
 • Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych Spółki;
 • Dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa, porozumienia o współadministrowaniu lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • Dane będą przechowywane w Spółce do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów Instrukcji Kancelaryjnej Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego              Sp. z o.o. w Toruniu, uzgodnionej z Archiwum Państwowym w Toruniu;
 • Zgodnie z rozporządzeniem 2016/679 przysługuje Państwu:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taka zgoda była konieczna do rozpoczęcia czynności przetwarzania, jednakże po zawarciu umowy dane osobowe zostaną usunięte z uwzględnieniem upływu okresu, o którym mowa w pkt 5 niniejszej informacji,
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne – w przypadku ich niepodania zobowiązanie Spółki wobec Państwa nie zostanie zrealizowane;
 • Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji;
 • Spółka nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 • W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się  z Andrzejem Narolewskim, inspektorem ochrony danych, na adres poczty elektronicznej: daneosobowe@kpfp.org.pl lub w formie korespondencyjnej na adres Spółki.