Biuletyn
informacji
publicznej

Co robimy

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu powstała poprzez podział i wydzielenie części majątku Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. w Toruniu w celu wspierania i promowania rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wprowadzanie na rynek regionalny, instrumentów finansowych asygnowanych na realizację celów polityki rozwoju Województwa, w tym na kreowanie aktywności podmiotów gospodarczych oraz zarządzanie środkami finansowymi w obszarze wsparcia rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w szczególności poprzez ułatwianie dostępu do finansowania.

Głównym zadaniem K-PFR sp. z o.o. w Toruniu jest pełnienie roli Menadżera Funduszu Funduszy w Województwie Kujawsko-Pomorskim, którego celem będzie wybór pośredników finansowych do udzielania pożyczek i poręczeń dla MŚP, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Fundusz Rozwoju otrzyma  na ten cel 103,5 mln euro, pochodzące z perspektywy 2014-2020 Regionalnego Programu Operacyjnego WKP.

Pośrednicy finansowi będą mogli przekazywać środki przedsiębiorcom w formie:     
– „pożyczki na rozwój” – pożyczka dla mikro i małych przedsiębiorców w wysokości  do 300 tys. zł, lub
– „pożyczki inwestycyjnej”  – pożyczka dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców w wysokości od 300 tys. zł do 1 mln. zł,  lub
– „poręczeń dla MŚP” – jednostkowe poręczenie max do 70% kwoty zobowiązania, nie więcej niż  500 tys. zł.

Fundusz Rozwoju będzie również administrował środkami pochodzącymi ze starej perspektywy finansowej o wartości około 180 mln zł, kontynuując działania związane z marką JEREMIE. 

Na uruchomienie instrumentów finansowych Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeznaczył w sumie 211,1 mln euro, czyli jedną dziesiątą wszystkich środków w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Obok Funduszu Rozwoju administratorem środków przeznaczonych na instrumenty finansowe będzie Bank Gospodarstwa Krajowego, w zakresie  wspierania mikro przedsiębiorców, wdrażania prac badawczo-rozwojowych (B+R), rozwoju przedsiębiorczości akademickiej oraz pomocy w poszukiwaniach zagranicznych rynków zbytu i partnerów biznesowych oraz Europejski Banki Inwestycyjny, w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej.