Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej (...) - art. 2 ust. 1 ustawy z 06.09.2001 r. - o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm.).

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu, działając zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. - o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm.), zwaną dalej "ustawą", tworzy i udostępnia informacje o których mowa w art. 6 ustawy, każdej osobie zainteresowanej, w formie m.in. prowadzenia niniejszego Biuletynu Informacji Publicznej "BIP".

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w (...) ustawie - art. 1 ust. ustawy.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z 06.09.2001 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm.)