Zaproszenie do złożenia ofert: badanie sprawozdania finansowego

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. w Toruniu serdecznie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na 

Sporządzenie sprawozdań z badania rocznych sprawozdań finansowych za 2021 r. i 2022 r.

Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.

oraz 

sporządzenie sprawozdań z badania rocznych przepływów pieniężnych za 2021 r. i 2022 r.

w pożyczkach współfinansowanych z EBI”.

 

Oferty pisemne należy składać osobiście w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 38, 87-100 Toruń, przesłać pocztą

lub na adres email: biuro@kpfp.org.pl w terminie do dnia 18.10.2021 r.

 

SZCZEGÓŁY:

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

z siedzibą w Toruniu, ul. Sienkiewicza 38

 1. Badanie sprawozdania finansowego za 2021 i 2022 rok.
 2. Badanie roczne prawidłowości przepływów pieniężnych w pożyczkach współfinansowanych z EBI

1) I-II. Badanie powinno spełniać wymogi:

- ustawy o rachunkowości,

- norm badania ustalonych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.

2) I-II. Termin zakończenia badania sprawozdania finansowego wraz z przekazaniem raportu i opinii biegłego rewidenta, nie później niż do:

za rok 2021 do 31 marzec 2022 roku

za rok 2022 do 31 marzec 2023 roku

3) II. Zakres prac:

 • Zgodnie z zapisami umowy operacyjnej Menadżer Funduszu (EBI) zobowiązał nas do przekazywania sprawozdania rocznego, jednak umowa nie przewiduje konkretnego wzoru raportu z badania prawidłowości przepływów pieniężnych oraz nie zawiera wytycznych odnośnie elementów które on powinien zawierać.
 • Menadżer oczekuje otrzymać podpisane 4 pliki PDF stanowiące części sprawozdań kwartalnych (arkusze A9 ze sprawozdań kwartalnych zatwierdzonych już przez EBI) oraz raport z badania prawidłowości przepływów pieniężnych dotyczących pożyczek współfinansowanych z EBI, sporządzony na podstawie wskazanych wcześniej plików PDF.
 • Arkusze A9 o których mowa powyżej – to tabelaryczne dane dotyczące wszystkich przepływów, które zadziały się w poszczególnym kwartale na rachunkach bankowych dedykowanych do wypłat i spłat pożyczek.
 • Raport z przeprowadzonego badania powinien być sporządzony zgodnie z odpowiednimi regulacjami i ogólnie przyjętą praktyką.

4) II. Przykładowe elementy badania wskazane przez Menadżera:

 • sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z załącznikiem F do umowy operacyjnej z EBI (pliki PDF stanowiące części sprawozdań kwartalnych);
 • procedury kontroli wewnętrznej dotyczące Projektu;
 • zapisy księgowe dotyczące Projektu za okres od … do ….;
 • dokumenty źródłowe stanowiące podstawę zapisów w księgach rachunkowych.     

5) I-II. Oferta powinna zawierać:

 • informacje o oferencie, w tym o formie prowadzonej działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;
 • oświadczenie o spełnieniu przez podmiot oraz biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;
 • oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia;
 • odrębnie cenę netto i brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie sprawozdana z badania sprawozdania finansowego za poszczególne lata a także za badanie roczne prawidłowości przepływów pieniężnych w pożyczkach współfinansowanych z EBI ;
 • określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie , z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta;
 • zobowiązanie się do zawarcia umowy na badanie sprawozdania finansowego za rok 2021 i 2022;
 • projekt umowy.

1) I-II. Kryteria wyboru oferty:

 • Doświadczenie biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe w badaniu sprawozdań spółek prawa handlowego.
 • Proponowana cena.
 • Ewentualne dodatkowe usługi w ramach badania.

 

2) I. Dane liczbowe za rok 2020:

 • Suma bilansowa – 397.671.434,61 zł.
 • Przychody ze sprzedaży – 9.826.313,21 zł.
 • Przeciętne średnie zatrudnienie na 31.12 w przeliczeniu na etaty wyniosło 50,24.

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2021 i 2022 rok” w sekretariacie Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. z siedzib ą w Toruniu, ul. Sienkiewicza 38, przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@kpfp.org.pl w terminie do 18 października 2021 roku do godz. 15.00.

W przypadku przesłania ofert pocztą, za moment złożenia oferty uważa się moment dostarczenia przesyłki do K-PFP Sp. z o.o.

Oferty po tej dacie nie będą rozpatrywane.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak również prawo odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.