Przetarg nieograniczony – sprzedaż nieruchomości położonej w Inowrocławiu (obszar dawnego Dworca PKS)

Ogłoszenie
nr referencyjny: BZ.202.1.18 Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Inowrocławiu (obszar dawnego Dworca PKS)

I. Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy
ul. Sienkiewicza 38, NIP 956-213-86-42, zarejestrowany w KRS pod numerem 0000225897 przeprowadza na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016, poz. 2174 ze zm.) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490) oraz przepisami Kodeksu cywilnego ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej
w Inowrocławiu.
II. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w Inowrocławiu (obszar dawnego dworca PKS). Nieruchomość składa się z działek: 19/1, 19/2, 20/2, 31, 35/4, 35/5, 38/4, 39/2 – zapisanych w KW nr BY1I/00077493/6 oraz działek: 19/3, 20/3, 35/6, 38/3 – zapisanych
w KW nr BY1I/00053328/5 i działki nr 21 – zapisanej w KW nr BY1I/00027070/0. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 2,1188 ha. Na części terenu znajdują się zabudowania: budynek dawnego dworca, wiaty przystankowe, zabudowania stacji benzynowej PKS i dawnej myjni.
Dział III i Dział IV Ksiąg wieczystych wskazanych wyżej działek nie zawierają wpisów.
III. Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu ze Sprzedającym. Szczegółowych informacji udziela Monika Wydrych w dni robocze w godz. 10-12 pod numerem telefonu : 508085074 .
IV. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2018 r. o godz. 11:00
w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o., Toruń,
ul. Sienkiewicza 38.
W trakcie części jawnej zostaną dokonane następujące czynności:
- Komisja stwierdza prawidłowość przeprowadzenia przetargu,
- Komisja ustala ilość wniesionych ofert oraz ustala czy zostały wniesione wadia,
- Komisja otwiera oferty z zaoferowanymi cenami nabycia nieruchomości , odczytuje je,
- Komisja kwalifikuje oferty do części niejawnej przetargu oraz odbiera ewentualne oświadczenia zgłaszane przez oferentów.
Komisja nie dokona kwalifikacji ofert, które:
Nie zostały złożone w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu
Nie odpowiadają ustalonym warunkom przetargu
Są niekompletne (nie zawierają wszystkich danych wymaganych warunkami przetargu)
Budzą wątpliwości co do ich treści.
- Komisja zawiadamia oferentów o części niejawnej przetargu oraz o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.
V. Wadium:
a) Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 550.000 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy zł) do dnia 25 kwietnia 2018 r. do godz. 9:00. Wadium należy wnieść w pieniądzu lub bezwarunkowych gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych. Wpłata wadium w pieniądzu winna nastąpić na rachunek Sprzedającego: 40 1160 2202 0000 0000 7183 6635 w tytule wpłaty należy wskazać: „Wadium do przetargu na sprzedaż nieruchomości w Inowrocławiu”. Wadium służy zabezpieczeniu wykonania zobowiązania wynikającego z przetargu. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu kwoty wadium na rachunek Sprzedającego.
b) W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych dokumenty wadium należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do siedziby Sprzedającego,
tj. Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o., Toruń, ul. Sienkiewicza 38, bezpośrednio do sekretariatu w terminie do 25 kwietnia 2018 r. do godz. 9:00. Kopertę należy odpisać: „Wadium do przetargu na sprzedaż nieruchomości w Inowrocławiu”. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę złożenia dokumentu wadium w siedzibie Sprzedającego.
c) Sprzedający dokona zwrotu wniesionego wadium nie później niż przed upływem 3 dni
od dnia, odpowiednio:
1) odwołania przetargu;
2) zamknięcia przetargu;
3) unieważnienia przetargu;
4) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
d) W przypadku wadium wniesionego przez oferenta, który wygrał przetarg wysokość wniesionego wadium w pieniądzu zostanie zaliczona na poczet ceny zakupu nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu. Natomiast w przypadku wniesienia wadium
w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych, wadium podlega zwrotowi po wpłacie przez oferenta, który wygrał przetarg kwoty odpowiadającej cenie nabycia nieruchomości na rachunek bankowy wskazany przez sprzedającego.
e) Wadium podlega zatrzymaniu przez sprzedającego w sytuacji, w której oferent, który wygrał przetarg nie dokona wpłaty ceny nabycia nieruchomości na rachunek i w terminie wskazanym przez sprzedającego a także w sytuacji, w której oferent uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego w terminie wskazanym przez sprzedającego.
VI. Złożenie oferty:
a) Oferta powinna zostać złożona w terminie do dnia 25 kwietnia 2018 r. do godz. 9:00
w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 38, 87 – 100 Toruń, bezpośrednio w Sekretariacie.
b) Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
c) Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
d) Język, w jakim prowadzone jest postępowanie, to język polski i w tym języku należy składać ofertę oraz wszystkie dokumenty w postępowaniu.
e) Ofertę należy sporządzić zgodnie z Formularzem, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
f) Ofertę uważa się za wniesioną w terminie, jeśli zostanie złożona w siedzibie zamawiającego w wymaganym terminie – dotyczy to również ofert składanych za pośrednictwem poczty/kuriera (o dacie złożenia oferty nie decyduje data nadania przesyłki u operatora).
g) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i opisać: „Oferta do przetargu na sprzedaż nieruchomości w Inowrocławiu”.
h) Oferta powinna zawierać:
- Określenie podmiotu składającego ofertę;
-Oferowaną cenę netto, zgodnie z wymogami wynikającymi ze wzoru Formularza;
- Oświadczenia składającego ofertę, iż zapoznał się on z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu oraz, że przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń a także oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu i że przyjmuje ten stan bez zastrzeżeń,
-Zobowiązania składającego ofertę dotyczące: wpłaty całej zaoferowanej ceny
w terminie i na rachunek wskazane przez sprzedającego, zawarcia umowy w formie aktu notarialnego w terminie i miejscy wskazanym przez sprzedającego oraz zobowiązanie do pokrycia wszelkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu, w tym opłat notarialnych;
- Wskazanie numeru rachunku bankowego, na które sprzedający ma dokonać zwrotu wadium;
i) Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta.
j) Do oferty należy dołączyć:
- odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do CEIDG,
- pełnomocnictwo do złożenia i podpisania oferty – jeśli oferent działa przez pełnomocnika,
-jeżeli oferentem jest osoba fizyczna, oferent ten winien załączyć do oferty zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości udzieloną w formie aktu notarialnego lub umowę o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, jeśli między małżonkami obowiązuje ten ustrój majątkowy małżeński
- dokumentu zawierającego zgodę na nabycie nieruchomości jeśli z obowiązujących przepisów, statutu, umowy spółki, aktu założycielskiego wynika obowiązek uzyskania zgody na dokonanie takiej czynności.
k) Ofertę oraz załączone do niej oświadczenia, zobowiązania i zgody należy złożyć w formie oryginału. W stosunku do pozostałych dokumentów dopuszcza się złożenie kopii poświadczonych notarialnie.
l) W przypadku dokonywania przez oferenta poprawek w treści oferty winien on zaparafować każdą dokonaną poprawkę. Dokonywanie poprawek również jest dopuszczalne wyłącznie przez osoby upoważnione do reprezentacji wykonawcy, która wynika z dokumentu rejestrowego lub udzielonego pełnomocnictwa.
m) Oferentowi przysługuje prawo do zmiany lub wycofania oferty przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert w przetargu. W przypadku zmiany oferent winien
w sposób jednoznaczny określić, które postanowienia pierwotnej oferty ulegają zmianie,
a które pozostają niezmienione. Oferent na kopercie oferty zmieniającej winien wskazać „Zmiana oferty złożonej w przetargu na sprzedaż nieruchomości w Inowrocławiu”.
n) Związanie ofertą: oferent pozostaje związany ofertą złożoną w niniejszym przetargu
do momentu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, odwołania przetargu lub unieważnienia przetargu.
VII. Umowa sprzedaży Nieruchomości w formie aktu notarialnego zostanie zawarta w terminie wyznaczonym przez sprzedającego, po uzyskaniu zgody Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W przypadku nieuzyskania zgody Zarządu, sprzedający unieważni przetarg
i z tego tytułu oferentom nie będzie przysługiwać żadne roszczenie przeciwko sprzedającemu, poza zwrotem wadium.
VIII. Uczestnicy przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które spełnią następujące warunki:
a) Wniosą wadium w formie, terminie i miejscu określonym w przedmiotowym ogłoszeniu o przetargu,
b) Złożą pisemną ofertę w terminie i miejscu oraz o treści określonej w przedmiotowym ogłoszeniu o przetargu.
IX. Cena wywoławcza:
a) Cena wywoławcza wynosi: 5.500.000 zł netto (słownie pięć milionów pięćset tysięcy zł). Cena w przeliczeniu na euro: 1.323.419,72.
b) Do ceny nieruchomości netto ustalonej w wyniku przeprowadzenia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
c) Sprzedaż nieruchomości nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.
d) Przetarg przeprowadza się jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta, która będzie spełniała warunki przetargu.
X. Kryterium wyboru oferty będzie stanowiła cena zaoferowana przez oferentów.
XI. W przypadku zaoferowania przez oferentów takiej samej ceny nabycia sprzedający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowego przetargu pomiędzy oferentami, którzy zaoferowali takie same ceny. Przetarg dodatkowy będzie przetargiem ustnym.
XII. Uczestnicy przetargu zostaną powiadomieni o zamknięciu przetargu pisemnie. Sprzedający zamieści również informację o zamknięciu przetargu na swojej stronie internetowej.
XIII. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony o przyjęciu oferty pisemnie przez sprzedającego. Oferent ten zobowiązany jest wówczas do:
- zapłaty ceny nabycia nieruchomości na rachunek i w terminie wskazanym przez sprzedającego,
- zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w miejscu i terminie wskazanym przez sprzedającego
XIV. Kujawsko-Pomorskiemu Funduszowi Pożyczkowemu Sp. z o.o. przysługuje prawo
do odwołania przetargu, unieważnienia lub zamknięcia go bez podania przyczyn, przy czym oferentom nie przysługują z tego tytułu roszczenia wobec Funduszu. Sprzedającemu przysługuje również prawo odwołania przetargu w sytuacji, w której nie uzyska on zgody Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na sprzedaż nieruchomości. Wykonawcy
nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia.

 

Załączniki: Zał. nr 1 – Formularz oferty