INFORMACJA – zamknięcie przetargu nieograniczonego

BZ. 202.1.1.18.AW

INFORMACJA
o zamknięciu przetargu nieograniczonego

Kujawsko - Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. w Toruniu informuje, że zamyka postępowanie
na sprzedaż nieruchomości położonej w Inowrocławiu (obszar dawnego dworca PKS) Nieruchomość składa się z działek: 19/1, 19/2, 20/2, 31, 35/4, 35/5, 38/4, 39/2 – zapisanych w KW nr BYII/00077493/6 oraz działek: 19/3, 20/3, 35/6, 38/3 – zapisanych w KW nr BYII/00053328/5 i działki nr 21, zapisanej w KW nr BYII/00027070/0. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 2,1188ha.
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w wymaganym terminie nie została złożona żadna oferta.