Informacja dot. połączenia spółek: KPFP sp. z o.o. i KPAI sp. z o.o.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 stycznia 2024 r. doszło do podpisania Planu połączenia spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. jako spółką przejmującą ze spółką Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o. jako spółką przejmowaną.

Do połączenia dojdzie w trybie opisanym w przepisie art. 492 § 1 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.), tj. przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały, które spółka przejmująca przyznaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

Dokumentacja związana z połączeniem dostępna jest poniżej:

Porozumienie w sprawie uzgodnienia planu połączenia
Sprawozdanie Zarządu KPFP
Sprawozdanie Finansowe KPFP
Sprawozdanie Zarządu KPAI
Sprawozdanie Finansowe KPAI